Establiments d'Or

La marca Establiment D'OR es crea amb l'objectiu de facilitar als consumidors una relació d'establiments minoristes d'alimentació on es puguin adquirir tots els productes amb denominació de qualitat de les Illes Balears.

Es tracta d'una marca registrada, propietat de l'empresa SEMILLA SA, empresa pública que du a terme accions de promoció agroalimentària. L'esmentada empresa, com a titular de la marca que és, autoritzarà, mitjançant un contracte privat, el seu ús als establiments que reuneixin els requisits establerts en el Reglament d'ús de la marca.

La marca Establiment D'OR serveix com a distintiu per a aquells establiments minoristes que ofereixen tots i cadascun dels productes agroalimentaris amb denominació de qualitat de les Illes Balears. A més, aquests productes hauran d'estar ubicats a un espai reservat, ben identificats i sempre separats clarament dels altres productes que no siguin denominació de qualitat de les Illes Balears Per comprovar que es compleix el reglament i poder aconseguir així l'ús de la marca, els establiments seran sotmesos a una primera auditoria de control.

Així mateix, l'empresa SEMILLA SA comprovarà periòdicament el compliment del contracte, mitjançant les visites dels seus auditors als establiments. Els establiments que siguin autoritzats a fer ús de la marca, ho podran fer en dues categories, segons si es tracta d'un comerç minorista d'alimentació o d'un comerç especialista en vins i espirituoses.

En qualsevol cas, hauran de comptar amb un mínim d'una referència de cadascuna de les denominacions de qualitat de les Illes Balears que indiqui el Reglament d'ús de la marca. Aquests establiments autoritzats tindran dret a utilitzar la marca mitjançant una placa identificativa a l'exterior i interior dels seus locals i en la propaganda publicitària. La inscripció al registre de la marca es farà per un termini d'un any. La renovació es sol·licitarà en un termini d'un mes abans que acabi el període d'ús de la marca; en cas contrari, es donarà de baixa en el seu registre.

Establiments d'Or - Illes Balears - Productes agroalimentaris, denominacions d'origen i gastronomia balear
Logo Govern