Aliments Tradicionals

L’article 116 de la Llei 12/2004, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears crea el Catàleg d'Aliments Tradicionals de les Illes Balears, amb l'objectiu de preservar i revaloritzar el nostre patrimoni alimentari, en el qual s'inclouen els aliments típics i tradicionals de les Illes Balears, entenent-se, a efectes d'aquesta Llei, que un aliment és tradicional de les Illes Balears quan s'acrediti un mínim de trenta anys de producció, elaboració o comercialització a les Illes Balears.

 

El Catàleg està regulat pel Decret 40/2015, de 22 de maig de 2015 i és una relació dels aliments tradicionals de les Illes Balears, independentment que estiguin protegits o no, mitjançant una figura referida a l'origen o la qualitat del producte. El Catàleg s'adscriu a la direcció general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural.

 

Es podran registrar com a aliments tradicionals els aliments diferenciats:

a) produïts  o elaborats d’una manera tradicional i diferenciada, o

b) elaborats amb matèries primeres o ingredients propis de la zona i que li aporten característiques diferencials


Perquè s'admeti el registre com a aliment tradicional d'un nom, aquest ha de:

a) haver-se utilitzat tradicionalment per referir-se al producte específic, i

b) acreditar la producció o elaboració i comercialització un mínim de trenta anys.

 

La inscripció en un aliment tradicional en el Catàleg es pot fer a sol·licitud de una única persona física o jurídica si demostra que és l’única productora o elaboradora, una agrupació de productors o elaboradors, els Consells Insulars, els ajuntaments i d’ofici per la conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

 

El Catàleg consisteix d'un conjunt de fitxes individuals de cada producte considerat com a aliment tradicional on consta com a mínim: el nom, la zona de producció o elaboració, el vincle amb la zona, la història, les característiques principals, les condicions de producció i/o elaboració, la importància socioeconòmica, el número d'inscripció i la data d’inscripció.

 

La direcció general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural publicarà a Internet la informació dels aliments inscrits en el Catàleg amb finalitat informativa i de promoció.

 

Les sol·licituds seran examinades per la Comissió dels Aliments Tradicionals de les Illes Balears regulada pel Títol X del Decret 40/2015. La Comissió emetrà una proposta vinculant a la Consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació que resoldrà l’expedient d’inscripció. La direcció general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, en el cas de resolució favorable, inscriurà l’aliment en el Catàleg. La resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i la fitxa de l’aliment a Internet amb la finalitat de promocionar-los i donar a conèixer als consumidors.

 

Anar al catàleg

Logo Govern